×

آسیاب های بشرویه

آسیاب‌های بشرویه
شماره ثبت ملی: 11931، 20484، 20487، 20571 و 20576            
قدمت: قرن 9 و 10هـ. ق            
نشانی اثر:4 کیلومتری غرب بشرویه در مسیر قنات شهر

در مسیر قدیمی بشرویه به رقه که بخشی از جاده کهن این شهر به طبس بوده و مطابق با قنات کهنی که از کوه‌های رقه به سمت دشت بشرویه ساخته شده، هفت آسیاب آبی واقع شده است که سه آسیاب از این تعداد فعال می‌باشد. وجود آسیاب‌های آبی فعال، یکی از نوادر میراث فرهنگی در کشور است که مانند آن، امروزه در کم‌تر جایی از مناطق کویری دیده می‌شود و به دلایل مختلف از جمله نبوغ تکنولوژیک بشر و آمیختگی منظر و میراث طبیعی و مصنوع، استفاده از انرژی های پاک، کیفیت آرد و نان تولیدی، ظرفیت های بالایی از نظر جذب گردشگر دارا می باشد که در همین راستا و با تعریف منطقه نمونه گردشگری بشرویه در این مکان، برنامه ایجاد 5 باغ ایرانی به همراه تأمین زیرساخت های مرتبط با آن تعریف گردیده است.نظرات

ثبت نظر