×

مدرسه شوکتیه
شماره ثبت ملی: 1371    
قدمت: قاجار     
نشانی اثر: بیرجند- خیابان منتظری3- کوچه پست قدیم

این بنا به سبک تک ایوانی و در دو طبقه ساخته شده و بزرگترین حسینیه تاریخی بیرجند محسوب می‌شود. عناصر معماری آن شامل: دو سر در ورودی با تزیینات مقرنسکاری، هشتی‌ها، دالانهای منتهی به صحن، صحن، حوض‌خانه، ایوان، گنبدخانه و حجره‌ها و رواق‌های اطراف صحن است.
مهمترین بخش شوکتیه ایوان آن است که دارای طاق کلیل دو گلویی است که بر روی دهانه‌ای عریض ایجاد شده است. این بنـا در سال 1312 ه. ق به فرمان اسماعیل خان‌شوکت‌الملک اول به منظور برگزاری مراسم عزاداری محرم ساخته شد و در سال 1326 ه. ق پس از تاسیس دارالفنون تهران و رشدیه تبریز با ابتکار محمد ابراهیم خان شوکت‌الملک دوم جهت تاسیس نخستین مدرسه جدید بیرجند انتخاب شد. در حال حاضر از این اثر تنها به عنوان حسینیه استفاده می‌شود.

نظرات

ثبت نظر