×

مسجد جامع افین
شماره ثبت ملی: 2182   
قدمت: سلجوقی            
نشانی اثر: 85 کیلو متری جنوب شرق قاین - روستای افین

این بنا در داخل روستای افین واقع شده است در وضعیت فعلی به صورت تک ایوانی است. ایوان بنا که در حال حاضر طاق آن فروریخته مهمترین بخش معماری بنا نیز محسوب می‌شود. با توجه به قراین موجود به خصوص استفاده از قوسی جناغی در تمام طاقها، طاق ایوان نیز به صورت جناغی بوده است. دو راهرو دو طرف ایوان، گنبدخانه اصلی در پشت ایوان و دو گنبدخانه کوچکتر در دو طرف گنبدخانه اصلی قرار دارد اجرای گنبد بر روی سطح چهارضلعی گنبدخانه‌ها با استفاده از فیلپوش صورت گرفته است. صحن بنا در مقابل ایوان قرار گرفته است و در سه ضلع خود دارای طاقنماهایی است. تاریخ دقیق ساخت بنا مشخص نیست اما تزئینات گچبری موجود و نیز سبک معماری آن به دوران سلجوقی تعلق دارد.

نظرات

ثبت نظر