جمعی از پزشکان سراسر کشور ، به بیرجند سفر کردند و از جاذبه های تاریخی ، طبیعی و فرهنگی خراسان جنوبی بازدید کردند.
برنامه ریزی و اجرای این تور توسط آسیاپرواز انجام شد.